นิสัยการกินอาหารของสัตว์น้ำ

สัตว์น้ำทุกชนิดล้วนต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และเพื่อการขยายพันธุ์ สัตว์น้ำจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใด นอกจากจะขึ้นกับปริมาณของอาหารที่จะต้องพอเพียงแก่ความต้องการของร่างกายแล้ว อาหารนั้นจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการด้วย นอกจากนี้ตามรายงานผลการวิจัยยังพบว่า สารอาหารที่ปลากินเข้าไปยังมีผลต่อสีสรรของตัวปลาอีกด้วย อาหารที่มีมลพิษแปลกปลอม เช่น ตะกั่ว อาจมีผลต่อรูปร่างของปลา ทำให้ปลามีรูปร่างผิดปกติดังเช่นกรณีที่เกิดในประเทศรัสเซียเมื่อปี 2537
การกินอาหารของสัตว์น้ำ แตกต่างกันตามอายุ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะที่ใช้อาหารจากถุงไข่ (resorption of the yolk sac)
ระยะนี้เป็นระยะแรกที่ลูกสัตว์นํ้าเริ่มฟักเป็นตัว จึงจะยังไม่กิน อาหาร แต่จะได้อาหารจากถุงไข่จนกว่าอาหารจากถุงไข่จะหมดจึงจะเริ่มกินอาหาร ระยะที่ 1 นี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ระยะที่ 2 ระยะสัตวน้ำวัยอ่อน (fry stage)
เป็นระยะที่เริ่มการกินอาหาร ลูกสัตว์นํ้าระยะนี้จะกินอาหารคล้าย กันคือ ไรนํ้า สาหร่ายขนาดเล็ก กุ้ง ปูขนาดเล็ก ตัวอ่อนแมลง หนอนแดง แพลงตอนต่างๆ ให้อาหารพวกไข่แดงหรือไข่ตุ๋นแทนได้
ระยะที่ 3 ระยะโตเต็มวัย (adult stage)
สัตว์น้ำจะเริ่มกินอาหารตามอุปนิสัยที่แท้จริงในสภาพธรรมชาติ และจะเลือกกินอาหารตามความต้องการ
โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งสัตว์นํ้าออกเป็นประเภทตามอุปนิสัยการกินอาหาร ได้ 4 ประเภทคือ
1. สัตว์กินพืช (herbivores) ได้แก่ สัตว์นํ้าที่กินพืชขนาดเล็ก และขนาดกลางที่อยู่ในนํ้าและตามขอบบ่อ ตัวอย่างได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาเฉา ปลาแรด เป็นต้น
2. สัตว์กินตะไคร่น้ำ (plankton feeders) เป็นสัตว์ที่ชอบกินแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในนํ้าและพืชก้นบ่อ ตัวอย่างได้แก่ ปลาสลิด ปลาซ่ง (หัวโต) ปลาเกล็ดเงิน กุ้ง ปู เป็นต้น
3. สัตว์กินเนื้อ (carnivores) ได้แก่ สัตว์นํ้าที่ล่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่ากินเป็นอาหาร ตัวอย่างได้แก่ ปลาช่อน ปลาฉลาม ปลาเทราท์ ปลาเฉาดำ กบ จระเข้ เป็นต้น
4. สัตว์กินพืชและเนื้อสัตว์ (omnivores) โดยกินพืชและสัตว์ที่อยู่ในนํ้า หรือกินซากเน่าเปื่อยที่อยู่บริเวณก้นบ่อ ตัวอย่างได้แก่ ปลายี่สกไทย ปลาสวาย ปลานิล และหอย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีศัพท์ที่ใช้เรียกกลุ่มสัตว์นํ้าที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น พวกปลาที่ชอบกินเศษซากเน่าเปื่อย (detritus feeder) ปลาที่กินแพลงตอนขนาดใหญ่และพวกลูกกุ้งลูกไรตัวเล็กๆ อาจเรียกว่าเป็นพวก nekton feeder ปลาบางพวก เช่น ปลาดุก ปลากะเบน ปลาซีกเดียว ชอบหากินตามก้นบ่อก้นทะเล (botton feeder) บางชนิดชอบหากินตามผิวน้ำ บางชนิดชอบล่าเหยื่อ (predator) ปลาเทราท์ เป็นปลากินเนื้อปลา แต่ถ้าไม่มีปลาให้กินมากพอ มันก็สามารถกินพวกเบนธอส (benthos) ได้ด้วย
ที่มา:สุภาพร  สุกสีเหลือง

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 1 =