การบันทึกงานผสมพันธุ์ไก่

ประสิทธิภาพของโครงการบำรุงพันธุ์ไก่ขึ้นอยู่กับบันทึกสถิติต่าง ๆ ที่ทำไว้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ นำบันทึกสถิติเหล่านี้มาวิเคราะห์โดยวิธีสถิติเพื่อตัดสินว่าไข่ดกจริง หรือเติบโตดีจริง ทั้งของตัวไก่นั้นเองและของวงศ์วารลูกหลานต่าง ๆ

บันทึกสถิติเบื้องตนของงานผสมพันธุ์ไก่ ได้แก่

1. สถิติไข่ประจำเดือน

2. สถิติไข่ ประจำปี

3. สถิติประจำเล้าหรือครอบครัวของไก่พันธุ์

4. บัญชีการฟักไข่การติดเบอร์ลูกไก่

5.  บันทึกพันธุ์ประวัติ และ

6. สรุปความสามารถไข่ของตัวเมีย

วิธีดำเนินการอื่น ๆ นอกจากทางด้านผสมพันธุ์และการกำจัดโรคขี้ขาวและโรคไทฟอยด์แล้ว ยังต้องติดเบอร์ขาที่กันหลุดได้ ต้องมีรังกล หมั่นเก็บไข่และบันทึกลงสถิติประจำวันประจำเดือนของแต่ละตัวไม่น้อยกว่า 10 เดือนติดต่อกัน หรืออาจใช้รังกลอาทิตย์ละ 5 วัน รวมให้ได้ 100 วันต่อเนื่องกันทุกอาทิตย์

การบันทึกสถิติทั้งปีตามข้อ 2 รวมจากสถิติข้อ 1 เมื่อครบปีแล้วนำมาลงในสถิติไข่ประจำปี ไก่ที่จะคัดไว้ต่อไปจะคัดตามความสมบูรณ์ขนาดร่างกาย การไข่ดกและลักษณะสำคัญอื่น ๆ ที่เห็นควร

การบันทึกสถิติของฝูงไก่พันธุ์ สถิติทางฝ่ายแม่พันธุ์ในฝูงไก่พันธุ์จะได้จากสถิติประจำปี และจากสถิติฝูงไก่พันธุ์ สถิติทางฝ่ายตัวผู้ที่ใช้ทำพันธุ์จะได้จากสถิติพันธุ์ประวัติจากชั่วลูก ไข่ที่ได้จากเล้านี้ต้องเขียนเบอร์คอก เบอร์ขาแม่ไก่ ลงวันที่กำกับไว้ที่เปลือกไข่ในขณะที่เก็บไข่ แล้วบันทึกการไข่แต่ละวันไว้

รายงานการฟักและการติดเบอร์ขาลูกไก่ ควรบันทึกสถิติพ่อพันธุ์ เบอร์ขาของแม่พันธุ์ แยกเป็นคอก ๆ ไป ติดเบอร์ปีกของลูกไก่ที่ฟักได้ ซึ่งอาจจดเลขแต่เฉพาะตัวต้นกับตัวสุดท้ายก็พอ ควรแยกไข่ฟักเป็นฝูง ๆ ไปตามเบอร์คอก

ลงสถิติตามตัวเลขบนเปลือกไข่จากแม่ไก่แต่ละตัว และจัดให้ไข่อยู่ในถาดเดียวกัน คอยเก็บบันทึกเบอร์ไข่ที่ไม่มีเชื้อและไข่ที่ย้ายเข้ากล่องหรือถุงออกลูกไก่เพื่อให้รู้ว่าลูกไก่ที่เกิดนั้น ๆ เป็นของพ่อไหนแม่ไหน

นับดูจำนวนลูกไก่ที่ได้จากแต่ละแม่ ติดเบอร์ปีกแล้วอย่าลืมจดเบอร์ปีกนี้ลงในบันทึกของแต่ละแม่

สถิติพันธุ์ประวัติ เบอร์ปีก เบอร์คอก และเบอร์แม่ไก่ จะรู้ได้จากรายงานการฟักและการติดเบอร์ลูกไก่ ลอกสิ่งเหล่านี้ลงในสมุดพันธุ์ประวัติ สมุดนี้ควรเก็บรักษาไว้ในโรงเลี้ยงลูกไก่ และลงบันทึกเพิ่มเติมอีกเมื่อทำการย้ายไก่ต่อไป การคัดพวกไก่อ่อนแอ ไก่พิการออกทิ้ง ไก่ขนงอกช้า โตช้า ก็ต้องบันทึกไว้ในสถิติข้อนี้ด้วย เพื่อให้รู้ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนให้ลูกเป็นอย่างไร และจะได้คัดออกไปได้ง่ายขึ้น

สรุปสถิติเฉพาะตัวแม่ไก่กับสถิติของลูกไก่พันธุ์เป็นของสำคัญที่สุด เพราะเป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าแม่ไก่ตัวนั้น ๆ ถ่ายลักษณะดีต่าง ๆ ไปชั่วลูกได้หรือไม่

สถิติพ่อแม่พันธุ์ ได้จากสถิติของฝูงไก่พันธุ์ หรือที่เรียกว่า สถิติประจำเล้าไก่พันธุ์และรายงานผลการฟักไข่

สถิติของตัวเมียชั่วลูกได้จากสถิติไข่ทั้งปีหรือบันทึกประจำตัวของไก่นั้น ที่กล่าวมานี้ เป็นเรืองที่เขาทำได้ผลมาแล้วในประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ ขณะนี้รัฐบาลของเราพยายามทุกทางที่จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงส่งเสริมอาชีพนี้ โครงการนี้ที่ได้ผ่านการพิจารณานำออกใช้และได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ผู้ขายอาหารไก่ ผู้ทำการฟักไข่ขายลูกไก่ ตลอดจนหน่วยราชการและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้แล้ว อาทิเช่น การป้องกันโรคไก่ การควบคุมคุณภาพอาหารไก่ นับได้ว่า ได้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศ หรืออย่างน้อยก็เป็นการดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ จึงนับได้ว่าโครงการสนับสนุนการเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเป็นของสำคัญและจำเป็นที่สุดในขณะนี้ และถึงเวลาแล้วที่โครงการทำนองนี้ควรจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุก ๆ ฝ่ายด้วย

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + six =