ปัญหาในการผลิตวัวนมในประเทศไทย

กิจการผสมเทียมในบ้านเราได้เริ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โยมีการตั้งสถานีผสมเทียมเชียงใหม่ขึ้น  น้ำเชื้อพ่อวัวที่ใช้เป็นน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์บราวน์สวิส ซึ่งลูกที่ออกมาจะมีสีดำ ด่าง แดง ซึ่งขัดกับความนิยมในรื่องสีของชาวบ้านซึ่งนิยมสีเป็นแถบ ๆ ทำให้การทำงานในระยะแรกเป็นไปด้วยความลำบาก แต่ต่อมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นสถานีผสมเทียมกรุงเทพฯ โดยใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์เรดเดน

ปัญหาในการผลิตวัวนมโดยเฉพาอย่างยิ่งวัวนมลูกผสมโดยการใช้วิธีผสมเทียมจากน้ำเชื้อของพ่อวัวนม มีปัญหาสำคัญหลายประการ คือ

1.  แม่วัวที่ต้องใช้ในการผสมเทียมมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากการไม่ยอมรับการผสมเทียมของเจ้าของสัตว์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

  • เจ้าของสัตว์ไม่มีความคิดที่จะเลี้ยงวัวนมเพราะลูกวัวนมไม่มีหนอกซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมกันในหมู่คนเลี้ยงวัวและทำให้วัวนมขายยากและราคาไม่ดีเท่าวัวแขกซึ่งมีหนอกสวยงาม
  • ขาดหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องตลาดน้ำนมและราคาวัวนมที่แน่นอน
  • บริการผสมเทียมยังไม่ทั่วถึง

2.  อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมยังมีน้อยอยู่

3.  งบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการผสมเทียมไม่เพียงพอ  ทำให้การขยายงานไม่ขยายไปเท่าที่ควร

ที่มา:ภาษย์  สาริกะภูติ

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − one =